Biblioteka Lewicy

Stalin czy Trocki? Walki w obozie komunistycznym. Czym jest ZSRR? Stanowisko IV Międzynarodówki

Na zdjęciu Lew Trocki

.

Kazimierz Czapiński

.

O „trockistach” coraz głośniej. W prasie sowieckie)„trockista” jest najmodniejszym słowem — każdy działacz czy literat, chociażby odrobinę „opozycyjny” albo niedogodny, jest zaraz „trockistą” (i „bandytą”). Przypomnijmy sobie ostatnie mowy Stalina i Mołotowa. Stalin obszernie dowodził, że trockiści przestali być frakcją w ruchu robotniczym, bo stali się bandą dywersantów poza ruchem. A Mołotow „objaśniał” niemal wszystkie niepowodzenia gospodarcze lat ostatnich „szkodnicką” robotą trockistów.

Ale i na terenie zagranicznym poza obrębem ZSRR., o trockistach coraz głośniej. We Francji agitują przeciw „ludowemu frontowi” i rządowi Bluma. W Hiszpanii biorą udział w ostatnich krwawych rozruchach barcelońskich. Co raz głośniej dają o sobie znać w Stanach Zjednoczonych.

A więc czego chcą trockiści?

Warto wobec tego wszystkiego zapoznać się z ich poglądami. Krytykują „stalinizm” z dziką nienawiścią. Niezawodnie do tej nienawiści sporym przyczynkiem jest osobista rywalizacja Stalina i Trockiego, wspomnienie o upokarzającym zwycięstwie Stalina. Wszak Trocki w wojnie domowej w ZSRR odegrał bezspornie wielką rolę.

W trockizmie nie brak fanatycznego, prymitywnego „rewolucjonizmu“, ale w spostrzeżeniach na temat stanu ZSRR i Kominternu nie mało momentów trafnych.

Zdaniem Trockiego i podwładnej mu tworzącej się t. zw. „IV Międzynarodówki, ZSRR przeżywa swój „TERMIDOR , t. zn. rozkład i upadek rewolucji, stanowcze przesunięcie się na prawo. Nie proletariat dziś kieruje państwem lecz — BIUROKRCJA (ulubione słowo trockistów), — biurokracja stalinowska, która w swej polityce odzwierciadla interesy pewnych uprzywilejowanych grup w ZSRR, jak np. oficerów, urzędników, kierowników fabryk itd. W ten sposób rząd ZSRR wraz z jego nową konstytucją jest po prostu wyrazicielem interesów tych nowych grup i warstw. Stalin jest przedstawicielem tych warstw, głową biurokracji. Tylko nowa rewolucja może uratować socjalizm w ZSRR..

To samo w Kominternie. Znalazł się w rękach stalinowskiej biurokracji i przestał służyć potrzebom światowej rewolucji. Wszak Komintern stanął na gruncie stalinowskiej teorii „socjalizmu w jednym kraju”, służy rządowi obecnemu ZSRR i „zapomniał” o rewolucji światowej. Z międzynarodowości rezygnuje i staje na gruncie rosyjskiego nacjonalizmu. Stalinowcy powołują się na nierównomierność rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach, ale ta „nierównomierność” jest zjawiskiem zgoła „drugorzędnym” — woła Trocki. Stąd też wynikają takie fakty, że wobec doniosłej rewolucji chińskiej Stalin zajął „stanowisko wicekróla kolonialnej rewolucji”. A więc — potrzebna jest „IV Międzynarodówka”, tym razem naprawdę już rewolucyjna.-. Tak by wyglądał „trockizm ‘w telegraficznym skrócie.

Wróćmy jednak do ZSRR. W lipcu 1936 r. odbyła się zagranicą I konferencja „IV Międzynarodówki” (…). Czy w ZSRR już urzeczywistniono socjalizm? Zapytuje rezolucja.

Tak twierdzą stalinowcy, ale to jest „ordynarne i niebezpieczne kłamstwo”. Bo co jest miarą realizacji socjalizmu? Po pierwsze odumieranie przymusu państwowego; 2) zmniejszanie się nierówności między ludźmi. A jak jest w ZSRR? Jest ODWROTNIE: rośnie przymus państwowy i wzmaga się nierówność między ludźmi. „Wzrost nierówności — •powiada rezolucja — idzie krokami siedmiomilowymi”. Stąd właśnie „potworna hierarchia” w ZSRR, stąd rządy biurokracji, stąd (dosłownie) „panowanie niekoronowanego negusa (!) w Kremlu. Nowa konstytucja? — jest tylko „umocnieniem dyktatury uprzywilejowanych warstw nad masami pracującymi. W ten sposób walka ze stalinowską biurokracją staje się walką rewolucyjną. „Dla dalszego posuwania się ku socjalizmowi nieuniknioną stała się polityczna rewolucja. Rezolucja zastrzega się atoli, że trockiści 1) porażki ZSRR w wojnie europejskiej bynajmniej nie pragną; że 2) indywidualnego terroru nie uznają. Naturalnie te dwa zastrzeżenia są sprzeczne ze znanymi oskarżeniami ze strony stalinowców,które padały na procesach Zinowjewa, Piatakowa etc.

Stanowisko rezolucji dość ściśle odpowiada stanowisku Trockiego w jego głośnej i bardzo ciekawej książce „Zdradzona Rewolucja”, którą niżej podpisany referował w swoim czasie obszernie. Trocki jednak miejscami zapędza się w książce jeszcze dalej, niż rezolucja. Tam np. widzi w stalinizmie zjawisko podobne do faszyzmu. „Stalinizm i faszyzm, powiada — są to zjawiska SYMETRYCZNE”. Biurokracja stalinowska — dowodzi — odwraca się plecami do międzynarodowej rewolucji; czyniąc to, wykonuje nakaz instynktu samozachowawczego”. A o nowej konstytucji powiada tak: „nowa konstytucja stwarza polityczne warunki odrodzenia nowej klasy posiadającej”.

Wywody Trockiego uzupełnia masą faktów i cyfr trockista „Serge” (Kibalczyc), który niedawno wrócił z ZSRR, w (…) książce „Los pewnej rewolucji” .Wrócimy do niej niebawem.

Teraz mamy już ideologię polityczną trockistowskiego ruchu.

Jednym ze źródeł tego ruchu są ustawiczne wahania i klęski Kominternu oraz wiadoma ewolucja wewnętrznej polityki ZSRR. Trockiści drwią z ubóstwiania Stalina w ZSRR, ale sami wprowadzają dość analogiczny kult osoby Trockiego (…).

Wracając do naszych słów wstępnych, stwierdzimy, że trockizm jest jednostronny w swej krytyce ZSRR, jest prymitywny i fantastyczny w swych nawrotach do fatalnej polityki Kominternu z pierwszych lat jego istnienia. Ale w swej krytyce stosunków w ZSRR nierzadko ma rację. Uderza zbieżność krytyki Trockiego ze spostrzeżeniami takiego naprawdę niezależnego umysłu europejskiego, jak sławny pisarz francuski Gide.

Wrócimy jeszcze do tematu.

Robotnik” nr 163 z 1937 r.

.

Poważna sytuacja w ZSRR. Kwiat Armii Czerwonej oskarżony o szpiegostwo

Wykonanie wyroków śmierci na Tuchaczewskim i 7 generałach

Po rozstrzelaniu sowieckich generałów.

Inne z sekcji 

Warszawa w ogniu powstania ( cz. 1 )

. Zygmunt Zaremba . Czy pamięta ktoś dziś we Francji, że dwa lata temu dnia 24 sierpnia Warszawa powstańcza po zrzuceniu okupacji słała pozdrowienia wyzwolonemu właśnie Paryżowi? Mamy ten tekst przed sobą: „Powstańcza Warszawa do wyzwolonego Paryża. Jesteśmy dumni, że nasi lotnicy i żołnierze z polskiej dywizji pancernej biorą udział w bitwie, która doprowadziła do tego zwycięstwa. Wyzwolenie […]

Bezżeństwo duchownych. Ustanowienie, pobudki i skutki onego

. Problemy z demoralizacją kleru, której przyczyna jest między innymi celibat, nie jest czymś nowym. Prezentujemy tekst pisany przez niemieckiego księdza katolickiego przed rokiem 1870. Po jego lekturze dojdzie czytelnik do wniosku, ze niewiele się obecnie zmieniło, a być może jest jeszcze gorzej. . Wnikliwej lektury. Redakcja. . Przez pewnego katolickiego kapłana. Przekład z niemieckiego […]