Historia

„Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji”

.

Stowarzyszenia Pokolenia. Krajowa Komisja Historyczna

Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji”

Warszawa 2003

.

Spis treści

.

Wstęp ………………………………………………………………………………………………………….. str. 5

W s p o m n i e n i a i R e f l e k s j e

J e r z y   S z m a j d z i ń s k i: Wprowadzenie ……………………………………………….. … s i r. 7

A n d r z e j    K o ł t e k : Moje lata w Z S M P ……………………………………………………..s t r. 16

J e r z y  J a s k i e r n i a : Garść refleksji o Z S M P …………………………………………..s t r. 33

W s po m n i e n i a i R o z w a ż a n i a

B o g d a n   H i l l e b r a n d t : ZSM P . Geneza i początki działalności……….. .s t r. 50

W i t o l d    F i r a k : Z S M P  w  latach 1 9 9 0 – 2 0 0 2 …………………………………. s t r . 64

H e n r y k J a n u s z , P i o t r P e r te k : Przyczynek do historii Z S M P w Wojsku

Polskim 1 9 7 6 -1 9 9 0 …………………………………………….s t r . 79

O p r a c o w a n i a p r o b l e m o w e

W ł o d z i m i e rz   J a n o w s k i: U dział Z S M P w pracach polskich organów

przedstawicielskich …………………………………………….s t r . 99

M i r o n  M a i c k i, R o b e r t   N o w a k o w s k i: Działalność międzynarodowa

Z S M P w latach 1 9 7 6 – 1 9 8 9 ………………………….. s t r . 121

W ł a d y s ł a w    H o r s t : Komisja Historii R uchu Młodzieżowego

1 9 7 3 – 1 9 9 0 …………………………………………………………………… s t r . 130

J e r z y   J a b ł o ń s k i Z S M P na Warmii i Mazurach w latach 1 9 7 6 -1 9 9 0 s t r. 157

M a r i a n    Banaszek: Z S M P w Ostrowcu Świętokrzyskim ……………………. s t r . 167

B o g u s ł a w   W o n t o r : Potrzebna kontynuacja ………………………………………..s t r. 184

K a l e n d a r i u m Z S M P

Krystyn  D ą b r o w a ,  Henryk J a n u s z : O pracowanie kalendarium ………….. str 186

Składy osobowe Kierownictw Z G  i  K R K    Z S M P w latach 1 9 7 6 – 2 0 0 2    str . 2 6 4

A n e k s n r 1: Deklaracja Praw Młodego Pokolenia ……………………………….s t r . 2 6 8

A n e k s n r 2: Raport o sytuacji młodego pokolenia P o l a k ó w …………….. s t r , 2 7 2

A n e k s n r 3: Uchwala Krajowej R a d y K o o r d y n a c y j n e j …………… s t r . 2 8 3

 

 

.

Wstęp

.

Prezentujemy czytelnikom nową, czwartą już pozycję, z dorobku wydawniczego Krajowej Komisji Historycznej Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Zajmujemy się głownie dziejami lewicowego ruchu młodzieżowego ZWM, ZMP, ZMS, ZMW, ZSMP. Jest to, naszym zdaniem ważne i potrzebne szczególnie obecnie, gdy historycy prawicowego nurtu fałszują bądź ignorują ważną rolę związków młodzieży w Polsce Ludowej, ich pozytywny wkład w odbudowę i rozwój kraju, w wychowanie pokoleń młodzieży. Prace te, zgodnie ze statutem

Stowarzyszenia „Pokolenia”, będą kontynuowane. Uważamy to za swój obowiązek wobec naszych starszych i młodszych kolegów. Chcemy także wykorzystać czas – gdy o tamtych sprawach i wydarzeniach – mogą jeszcze mówić sami ich uczestnicy.

Po książkach prezentujących Związek Młodzieży Polskiej i Związek Młodzieży Socjalistycznej zajęliśmy się Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, organizacji powstałej w 1976 roku i istniejącej po dziś dzień Nie piszemy historii ZSMP. Na to jeszcze za wcześnie. Związek istnieje

i działa. Tworzymy dokumentację dla przyszłych historyków. Jeśli zechcą napisać prawdziwą historię ZSMP na przełomie epok ustrojowych, to nie mogą zignorować faktów i poglądów, które zawarliśmy w tej książce. Bo piszą w niej ludzie, którzy ZSMP tworzyli, kształtowali jego oblicze ideowe, programy działania dostosowane do potrzeb młodzieży i do tak bardzo rożnych w tym

czasie sytuacji politycznych. Pamiętajmy: Związek od okresu uczestnictwa w „propagandzie sukcesu” drugiej połowy lat siedemdziesiątych przeszedł przez gorzką, otrzeźwiającą lekcję strajkowych miesięcy lat 1980-81. A jednak przetrwał.

Czytelnicy znajdują więc w tej książce wspomnienia kilku byłych przewodniczących ZSMP, kilka tematycznych opracowań niektórych dziedzin jego działalności.

Na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Ostrowca Świętokrzyskiego staramy się pokazać organizację wojewódzką i miejską w działaniu.

Publikujemy kalendarium okresu 1976-1990. a także niektóre dokumenty obrazujące aktualne poglądy organizacji na sytuację i potrzeby młodego pokolenia. Publikujemy to nie tylko dla dokumentacji do użytku przyszłych historyków. Chcielibyśmy, by w książce tej odnaleźli swą młodość byli członkowie ZSMP, a jego członkowie obecni – lepiej poznali tradycje swojej organizacji.

Autorom, Wydawcy i Sponsorom wyrażamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również Kierownictwu ZSMP oraz Kierownictwu Archiwum Akt Nowych za pomoc w wydaniu niniejszej Książki.

Komitet Redakcyjny.

.

Obchody 40-lecia ZSMP we Wrocławiu – 21. 01. 2017 r.

 

„Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka”

Inne z sekcji 

Wielka ucieczka z Festung Breslau

. Grzegorz  Wojciechowski  . 12 stycznia 1945 roku, z radzieckiego przyczółka pod Baranowem Sandomierskim, ruszyła w kierunku Berlina ofensywa radziecka, która w historii nosi nazwę operacji wiślańsko – odrzańskiej. Stalin do tego decydującego uderzenia kazał zgromadzić 2 200 000 żołnierzy; 36 000 dział i moździerzy; 6460 czołgów i samobieżnych dział pancernych, z powietrza miały atakować […]

Przed Powstaniem Styczniowym – w 160-tą rocznicę jego wybuchu

Mogiła powstańcza w Kierzu . Stanisław Dziuba . Wojna polsko-rosyjska w latach 1830-31 zwana Powstaniem Listopadowym wygasła. Na nic zdało się bohaterstwo polskiej młodzieży. To konie nadziei na odrodzenie się państwa polskiego, odrzucającego niewolnicze poddaństwo carskiej Rosji. Na ziemiach polskich nastaje ,,czarna noc” zwycięzców. W Królestwie Polskim (pod berłem cara), utworzonym na Kongresie Wiedeńskim w […]