Historia

„Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji”

.

Stowarzyszenia Pokolenia. Krajowa Komisja Historyczna

Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – bez upiększeń ale i bez negacji”

Warszawa 2003

.

Spis treści

.

Wstęp ………………………………………………………………………………………………………….. str. 5

W s p o m n i e n i a i R e f l e k s j e

J e r z y   S z m a j d z i ń s k i: Wprowadzenie ……………………………………………….. … s i r. 7

A n d r z e j    K o ł t e k : Moje lata w Z S M P ……………………………………………………..s t r. 16

J e r z y  J a s k i e r n i a : Garść refleksji o Z S M P …………………………………………..s t r. 33

W s po m n i e n i a i R o z w a ż a n i a

B o g d a n   H i l l e b r a n d t : ZSM P . Geneza i początki działalności……….. .s t r. 50

W i t o l d    F i r a k : Z S M P  w  latach 1 9 9 0 – 2 0 0 2 …………………………………. s t r . 64

H e n r y k J a n u s z , P i o t r P e r te k : Przyczynek do historii Z S M P w Wojsku

Polskim 1 9 7 6 -1 9 9 0 …………………………………………….s t r . 79

O p r a c o w a n i a p r o b l e m o w e

W ł o d z i m i e rz   J a n o w s k i: U dział Z S M P w pracach polskich organów

przedstawicielskich …………………………………………….s t r . 99

M i r o n  M a i c k i, R o b e r t   N o w a k o w s k i: Działalność międzynarodowa

Z S M P w latach 1 9 7 6 – 1 9 8 9 ………………………….. s t r . 121

W ł a d y s ł a w    H o r s t : Komisja Historii R uchu Młodzieżowego

1 9 7 3 – 1 9 9 0 …………………………………………………………………… s t r . 130

J e r z y   J a b ł o ń s k i Z S M P na Warmii i Mazurach w latach 1 9 7 6 -1 9 9 0 s t r. 157

M a r i a n    Banaszek: Z S M P w Ostrowcu Świętokrzyskim ……………………. s t r . 167

B o g u s ł a w   W o n t o r : Potrzebna kontynuacja ………………………………………..s t r. 184

K a l e n d a r i u m Z S M P

Krystyn  D ą b r o w a ,  Henryk J a n u s z : O pracowanie kalendarium ………….. str 186

Składy osobowe Kierownictw Z G  i  K R K    Z S M P w latach 1 9 7 6 – 2 0 0 2    str . 2 6 4

A n e k s n r 1: Deklaracja Praw Młodego Pokolenia ……………………………….s t r . 2 6 8

A n e k s n r 2: Raport o sytuacji młodego pokolenia P o l a k ó w …………….. s t r , 2 7 2

A n e k s n r 3: Uchwala Krajowej R a d y K o o r d y n a c y j n e j …………… s t r . 2 8 3

 

 

.

Wstęp

.

Prezentujemy czytelnikom nową, czwartą już pozycję, z dorobku wydawniczego Krajowej Komisji Historycznej Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Zajmujemy się głownie dziejami lewicowego ruchu młodzieżowego ZWM, ZMP, ZMS, ZMW, ZSMP. Jest to, naszym zdaniem ważne i potrzebne szczególnie obecnie, gdy historycy prawicowego nurtu fałszują bądź ignorują ważną rolę związków młodzieży w Polsce Ludowej, ich pozytywny wkład w odbudowę i rozwój kraju, w wychowanie pokoleń młodzieży. Prace te, zgodnie ze statutem

Stowarzyszenia „Pokolenia”, będą kontynuowane. Uważamy to za swój obowiązek wobec naszych starszych i młodszych kolegów. Chcemy także wykorzystać czas – gdy o tamtych sprawach i wydarzeniach – mogą jeszcze mówić sami ich uczestnicy.

Po książkach prezentujących Związek Młodzieży Polskiej i Związek Młodzieży Socjalistycznej zajęliśmy się Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, organizacji powstałej w 1976 roku i istniejącej po dziś dzień Nie piszemy historii ZSMP. Na to jeszcze za wcześnie. Związek istnieje

i działa. Tworzymy dokumentację dla przyszłych historyków. Jeśli zechcą napisać prawdziwą historię ZSMP na przełomie epok ustrojowych, to nie mogą zignorować faktów i poglądów, które zawarliśmy w tej książce. Bo piszą w niej ludzie, którzy ZSMP tworzyli, kształtowali jego oblicze ideowe, programy działania dostosowane do potrzeb młodzieży i do tak bardzo rożnych w tym

czasie sytuacji politycznych. Pamiętajmy: Związek od okresu uczestnictwa w „propagandzie sukcesu” drugiej połowy lat siedemdziesiątych przeszedł przez gorzką, otrzeźwiającą lekcję strajkowych miesięcy lat 1980-81. A jednak przetrwał.

Czytelnicy znajdują więc w tej książce wspomnienia kilku byłych przewodniczących ZSMP, kilka tematycznych opracowań niektórych dziedzin jego działalności.

Na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Ostrowca Świętokrzyskiego staramy się pokazać organizację wojewódzką i miejską w działaniu.

Publikujemy kalendarium okresu 1976-1990. a także niektóre dokumenty obrazujące aktualne poglądy organizacji na sytuację i potrzeby młodego pokolenia. Publikujemy to nie tylko dla dokumentacji do użytku przyszłych historyków. Chcielibyśmy, by w książce tej odnaleźli swą młodość byli członkowie ZSMP, a jego członkowie obecni – lepiej poznali tradycje swojej organizacji.

Autorom, Wydawcy i Sponsorom wyrażamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również Kierownictwu ZSMP oraz Kierownictwu Archiwum Akt Nowych za pomoc w wydaniu niniejszej Książki.

Komitet Redakcyjny.

.

Obchody 40-lecia ZSMP we Wrocławiu – 21. 01. 2017 r.

 

„Rzecz o Związku Młodzieży Socjalistycznej – ani pamflet, ani laurka”

Inne z sekcji 

Śladami Marcina Lutra po Sachsen-Anhalt

  Wojciech W. Zaborowski   Dolny Śląsk graniczy z Saksonią, nie z Saksonią-Anhalt, przeto i turyści przekraczający od strony Polski granicę z Niemcami częściej odwiedzają Drezno i Lipsk niż Magdeburg (stolicę landu), Halle, Dessau czy Wittenbergę. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, wśród nich bardzo istotną rolę odgrywa historia tego kraju (landu), który w swych […]

Rewolucja 1905-1907. Akcja pod Rogowem ( wspomnienia )

Na zdjęciu autor wspomnień Jan Kwapiński . Jan Kwapiński . Łódzka Organizacja Bojowa, pod kierownictwem tow. Montwiłła dokonała słynnego napadu na pociąg pocztowy pod Rogowem. Było to w drugiej połowie 1906 roku. Represje carskich żandarmów, policji, kozaków szalały w sposób bezwzględny. Cały aparat ucisku i gwałtów utrzymywany był za pieniądze polskich podatników. Wydział Bojowy postanowił konfiskować carskim urzędnikom […]